№ 1229 від 03.12.2014

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо поновлення права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті ради і їх виконавчі органи)

Файли: 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 11, ст. 79; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 1, ст. 4) такі зміни:

В абзаці першому частини першої статті 6 виключити слова «(у разі їх утворення)».

У статті 7:

в абзаці шостому частини першої виключити слова «(у разі їх утворення)»;

частину другу виключити.

У частині першій статті 8 виключити слова «(у разі їх утворення)».

У частині першій статті 9 виключити слова «(у разі їх утворення)».

У статті 10 двічі виключити слова «(у разі їх утворення)».

Статтю 11 викласти в такій редакції:

«Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві
1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.

2. Виконавчими органами районних в місті Києві рад є районні в місті Києві державні адміністрації, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Районні в місті Києві державні адміністрації підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам.

3. ЯкірГолова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України відповідно до Конституції України.

4. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Києва в порядку, передбаченому законами України.».

Статтю 15 викласти в такій редакції:

«Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради

1. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України.

3. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним розпорядження.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Перші вибори до районних у місті Києві рад проводяться одночасно з черговими виборами депутатів Київської міської ради та Київського міського голови в порядку передбаченому Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом